Tag: Lịch khung ngọc

Lịch khung ngọc là gì?

Lịch khung ngọc là gì?

Mỗi tờ lịch là các câu thơ, danh ngôn với chữ thư pháp. Hay ta có thể làm lịch treo tường với hoa cỏ, thiên nhiên, cuộc sống và thông tin đầy đủ về ngày tháng dương lịch, giờ-ngày-tháng âm.