Tag: thiết kế tờ rơi ấn tượng

Những lưu ý khi viết nội dung tờ rơi

Những lưu ý khi viết nội dung tờ rơi

Mỗi quyển Tờ rơi có thể sắp xếp sao cho người đọc có thể tìm ngay ra thông tin họ cần. Đặt các tiêu đề hay mục hướng dẫn rõ ràng trong cả quyển Tờ rơi sao cho chúng đều